Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden OLDENZAALSE STRIJKSERVICE EN KLEDINGVERANDER ATELIER (OLSKA)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • OLSKA: OLDENZAALSE STRIJKSERVICE EN KLEDINGVERANDER ATELIER, gevestigd te Oldenzaal.
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie OLSKA een overeenkomst aangaat voor strijkservice en/of kledingveranderingsdiensten.
  • Kleding: alle kledingstukken, textiel en accessoires die aan OLSKA worden verstrekt voor strijken en/of kledingverandering.
  • Strijkservice: de dienst die OLSKA aanbiedt om kleding te strijken.
  • Kledingverandering: de dienst die OLSKA aanbiedt om kleding te vermaken of aan te passen.


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van OLSKA.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van OLSKA zijn vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven termijn.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord gaat met de offerte of prijsopgave van OLSKA, schriftelijk of mondeling.

4. Uitvoering van Diensten

4.1 OLSKA zal zich naar beste vermogen inspannen om de strijkservice en kledingveranderingen naar behoren uit te voeren.

4.2 OLSKA behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien deze in strijd is met de wet, goede zeden of indien de opdracht naar het oordeel van OLSKA onuitvoerbaar is.

5. Leveringstermijnen

5.1 OLSKA zal zich inspannen om de afgesproken leveringstermijnen na te komen. Echter, deze termijnen zijn indicatief en OLSKA is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering.

6. Prijs en Betaling

6.1 De prijs voor de strijkservice en kledingverandering wordt vermeld in de offerte of prijsopgave van OLSKA en is inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.2 Betaling dient te geschieden op het moment van levering, tenzij anders overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 OLSKA is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van kledingstukken die zich voordoen tijdens de strijkservice of kledingverandering, waaronder vermissing of beschadiging.

7.2 De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de kleding bij levering. Eventuele klachten dienen direct na levering te worden gemeld.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot ziekte, brand, staking, extreme weersomstandigheden, kan OLSKA niet gehouden worden tot nakoming van de overeenkomst.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen OLSKA en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar OLSKA is gevestigd.

Door gebruik te maken van de diensten van OLSKA, gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.