Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het strijkgoed
van de klant en herstel of veranderwerkzaamheden van kleding.
De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en Oldenzaalse Strijkservice &
Kledingverander Atelier (OLSKA) dit aanneemt.
Het aanbieden door de klant en het aannemen door Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier
(OLSKA) geschiedt door het halen van het strijkgoed door de Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander
Atelier (OLSKA). Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de
werking van de overige bepalingen onverlet.

Verplichtingen Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA)

Bij het aangaan van de overeenkomst zal Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) (ter plekke indien het kleding wordt gebracht dan wel telefonisch indien het strijkgoed wordt opgehaald door Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA):

A. Met de klant bespreken waar het strijkgoed of de kleding precies uit bestaat (aantal en soort);

B. Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en haal en breng datum.

C. De klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem overhandigen of binnen drie dagen toesturen;

D.. Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) zal uiterst zorgvuldig met de kleding omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeen gekomen diensten zo nauwkeurig uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed, conform de strijkinstructies van het strijkgoed, als mede het opvouwen van de gestreken zaken. Bij de uitvoering van die diensten mag Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samen stelling en/of behandelingswijze van het strijkgoed.

Verplichtingen klant De klant verplicht zich tot:

A. Het afgeven van het strijkgoed op een vooraf gemaakte afspraak

B. Het strijkgoed af te halen op de afgesproken datum

C. Op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn.

D. Het strijkgoed zelf ophaalt, als op afgesproken tijd niemand aanwezig is.

D. Het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken.

E. Het kleding moet schoon zijn, dit ter beoordeling van en Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA), vuile kleding wordt niet gestreken of herstelt. Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn van strijkadviezen, dan wel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Is naar het oordeel van Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken. Indien het strijkgoed op basis van het voorgaande niet wordt gestreken, is Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) des al niet te min bevoegd een (deel) betaling in rekening te brengen.

Betaling

  1. Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschied slecht tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Wanneer er sprake is van wanbetaling door de klant en/of wanneer de termijn van 14 dagen na de geleverde diensten, komen alle kosten die Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier

Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier Rabobank: Parallelstraat 88 KVK 08154147 7575 AN OLDENZAAL T (0541)538552 M (06)21586069

Voorwaarden Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) verise 1.0 15 januari 2007

(OLSKA) in redelijkheid moet maken voor het bewaren van het strijkgoed en voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de klant.

3. Mocht onverhoeds het verkeerde kleding zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) mede te delen. De klant zal de kleding ter beschikking van Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en/of verloren gegane kleding, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA). Mocht Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de kleding, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de ‘gebruikswaarde’ van het strijkgoed met een maximum van 150 euro per klant. Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de kleding onder aftrek van de afschrijving voor de gebruik duur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) en niet redelijkerwijs als zodanig behoeften te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoop bedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.

Overige

Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.

Klachten
  1. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van de kleding dient de klant direct bij het brengen aan Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) te melden.
  2. Bij een klacht dient de klant op verzoek van Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) alle gegevens over het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien mogelijk zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht. Indien dit niet mogelijk is Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) vrij om zelf de hoogte van de waarde van het strijkgoed in te schatten.

Nederlands recht Op elke overeenkomst tussen de klant en Oldenzaalse Strijkservice & Kledingverander Atelier (OLSKA) is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Download Voorwaarden

 

0 Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *